Algeneme Leverings- en Betalingsvoorwaarden van International Graphics

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- GEBRUIKER: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
- NIET-CONSUMENT: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
- KOPER: niet-consument.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
De KOPER kan telefonisch, schriftelijk of via internet bestellingen plaatsen. De bestelling wordt eerst definitief na schriftelijke aanvaarding door GEBRUIKER ("orderbevestiging"). Overeenkomsten tussen GEBRUIKER en de KOPER komen slechts tot stand indien de bestelling van de KOPER door GEBRUIKER schriftelijk wordt aanvaard; of aan de bestelling uitvoering wordt gegeven.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen GEBRUIKER en een KOPER waarop GEBRUIKER deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GEBRUIKER, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 4. Productspecificaties
Indien door GEBRUIKER een voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen in beperkte mate (scherpte) van het voorbeeld afwijken waar het betreft vergrotingen, een en ander tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte voorbeeld.

Artikel 5. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door GEBRUIKER afgegeven vaste prijzen gebaseerd op de ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst gehanteerde bestellijst/prijslijst en gelden deze:
- in euro’ s of de nationale valuta’s
- exclusief belastingen
- op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden
- exclusief kosten van verzending, (welke uiterlijk bij ordebevestiging aan KOPER worden medegedeeld)
- af fabriek
2. Indien gebruiker met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is GEBRUIKER niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien GEBRUIKER kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene 

omstandigheden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Betaling
1. Tenzij anders wordt overeengekomen, zal GEBRUIKER de KOPER een factuur zenden die betaalbaar is binnen de 14 dagen na de daarop vermelde datum. Alle betalingstermijnen zijn fataal.
2. Indien niet anders is overeengekomen wordt betaling geacht te zijn geschied wanneer de bank- of girorekening van GEBRUIKER is gecrediteerd of in geval van contante betaling op de datum van de kwitantie.
3. Door het verstrijken van een betalingstermijn is de KOPER in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde ook, van GEBRUIKER op de KOPER onmiddellijk opeisbaar.
4. KOPER is conform het communautaire recht, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, 6% strafrente verschuldigd, onverminderd het recht van GEBRUIKER om alle kosten, met inbegrip van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, tot invordering van de verschuldigde bedragen op de KOPER te verhalen.
5. Indien productverwachting niet wordt waargemaakt is er een omruilgarantie van toepassing.

Artikel 7 Aflevering
GEBRUIKER zal de zaken leveren op het aan haar opgegeven, c.q. het overeengekomen adres. GEBRUIKER streeft er naar om de zaken uiterlijk op de overeengekomen datum te leveren. Mocht dit echter, ondanks alle daarvoor gedane moeite, niet lukken, dan zal GEBRUIKER in overleg met de KOPER zo spoedig mogelijk een nieuwe leveringsdatum vaststellen. Wanneer GEBRUIKER niet in staat is om, behoudens overmacht, binnen acht weken na de oorspronkelijke datum te leveren, zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke kennisgeving te ontbinden, zonder recht op enige schadevergoeding.
De levertijd bedraagt maximaal 5 werdagen voordat de verzending wordt aangeboden.
De bestelling worden verzonden via TNT Post.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen
1. KOPER is verplicht de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de KOPER na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan
gebruiker te melden.
3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd. 

5. Goederen kunnen worden geruild indien deze niet naar wens zijn.
Geld wordt niet terug betaald enkel omruilen van artikelen is mogelijk

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
1. KOPER erkent en aanvaardt dat alle intellectuele eigendomsrechten op door GEBRUIKER geleverde zaken toekomen aan GEBRUIKER. KOPER respecteert deze rechten en zal noch direct, noch indirect enige inbreuk plegen.
2. De geleverde zaken mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de GEBRUIKER.
3. Het opnieuw uitgeven van (een gedeelte van) de inhoud van de zaken in welke vorm dan ook, zoals - doch niet uitsluitend -door middel van prints, negatieven, positieven, dia’s, foto’s, transfers, floppies, computerfiles, Internetbestanden, Websites en scans, ten behoeve van een concurrerende soortgelijke (illustratie)service is, zonder schriftelijke toestemming van de GEBRUIKER, niet toegestaan.
4. De posters die aan KOPER worden geleverd zijn uitsluitend bedoeld voor (door)levering aan eindgebruikers (kapsalon/beautysalon). De posters zijn niet uitwisselbaar/verhandelbaar tussen KOPERS (groothandelaren) onderling. GEBRUIKER behoudt te allen tijde het recht van exclusieve levering voor alle landen.
5.
De bovengenoemde verplichtingen gelden tevens voor personeelsleden en medewerkers van KOPER. KOPER zal deze ter zake instrueren.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen GEBRUIKER en de KOPER is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
(kapsalon/beautysalon). De posters zijn niet uitwisselbaar/verhandelbaar tussen KOPERS (groothandelaren) onderling.
GEBRUIKER behoudt te allen tijde het recht van exclusieve levering voor alle landen.
5.
De bovengenoemde verplichtingen gelden tevens voor personeelsleden en medewerkers van KOPER. KOPER zal
deze ter zake instrueren.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen GEBRUIKER en de KOPER is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Search engine powered by ElasticSuite